58”x 82” Ganesha Tapestry

58”x 82” Ganesha Tapestry