12oz Whipped Healing Shea Butter

12oz Whipped Healing Shea Butter